Gebruiksvoorwaarden

Verklaring over de bescherming van persoonsgegevens

Als Brasschaat Triatlonclub vzw (hierna: BrTC) zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. We doen dit conform aan GDPR (General Data Protection Regulation) de Europese Verordening omtrent de bescherming van persoonsgegevens.

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Brasschaat Triatlonclub vzw
Kleine Molenweg 45
2940 Stabroek
Emailadres: bestuur@brasschaattriatlonclub.be

Men kan enkel lid worden na het lezen en accepteren van deze verklaring.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door BrTC verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van BrTC (uitvoering overeenkomst)
 • Het aanvragen van licenties bij 3VL - Triatlon Vlaanderen (uitvoering overeenkomst)
 • Contact gegevens van de trainers en het bestuur vermelden op de clubsite (uitvoering overeenkomst)
 • Het afhandelen van betalingen aan de club
 • Contact opnemen met ouders of partner van leden (gerechtvaardigd belang)
 • Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en facturen (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (gerechtvaardigd belang)
 • Om in orde te zijn met de ongevallenverzekering bij DVV (gerechtvaardigd belang)
 • Om de website te verbeteren en ons aanbod af te stemmen op uw voorkeuren
 • Om onze sponsors op de hoogte te stellen van jouw lidmaatschap (na jouw toestemming)

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de bovenstaande doelstellingen:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer(s), e-mail, foto
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, rekeningnummer
 • Licentienummer, e-mail partner/ouder, datum aansluiting
 • Gebruik van de website: IP-adres, apparaat- en browsergegevens
 • Foto's tijdens clubactiviteiten, wedstrijddeelnames en wedstrijduitslagen
 • Aanwezigheden op trainingen, clubactiviteiten en wedstrijden
 • Uitslagen en resultaten van wedstrijddeelnames
 • Diploma’s en attesten van trainers en toezichters

Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door bestuursleden en vrijwilligers van de vereniging en kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • De registratie van de licentie bij 3VL - Triatlon Vlaanderen
 • De registratie bij door de club georganiseerde wedstrijddeelnames
 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting en emails)
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Sponsors & partners van BrTC voor promotionele doeleinden
 • Bijkomende ongevallenverzekering DVV

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bvb. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

BrTC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Sociale media

BrTC post berichten en foto’s, maar geen persoonsgegevens, op zijn sociale media pagina’s bij Facebook en Flickr. Hierbij verleent BrTC enkel toegang tot deze pagina aan de leden en aan gekende personen die de club kunnen volgen, indien deze platformen deze mogelijkheid bieden.

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens BrTC van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten, dit via de services van onze provider.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via je persoonlijke account op onze website kan je je persoonsgegevens consulteren en aanpassen. Het wissen kan enkel bij opzegging van het lidmaatschap. Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)

Cookiebeleid

BrTC gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. BrTC gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden en onze website kunnen verbeteren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook onze monitoringcookies uitschakelen door de do-not-track optie van uw browser int e schakelen. Bovendien kan u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen

Wijziging privacyverklaring

BrTC kan de privacyverklaring steeds wijzigen, waarna deze opnieuw aan u zal worden voorgelegd ter goedkeuring.

 

Voorwaarden gebruik BIB

BrTC maakt gebruik van een intern informaticasysteem, BIB. Dit systeem dient voor zowel administratieve als communicatieve doeleinden. Elk lid dient aan account aan te maken op dit systeem. Het gebruik hiervan is gebonden aan onderstaande voorwaarden.

 • Gebruik van het BIB is enkel mogelijk voor persoonlijk gebruik. Leden hebben geheimhoudingsplicht over alle persoonsgegevens die via deze weg te raadplegen zijn.
 • Het maken van persoonlijke kopieën van persoonsgegevens beschikbaar in het BIB is niet toegestaan.
 • Ongeoorloofde toegang tot het BIB of aparte onderdelen daarvan is niet toegestaan.
 • Elk veiligheidsprobleem dat ontdekt wordt door een lid zal gerapporteerd worden onder het responsible disclosure model. Het lid geeft daarbij BrTC één maand de tijd dit probleem op te lossen vooraleer over te gaan in publicatie hiervan.
 • Het BIB wordt leden aangeboden als een extra dienst. Hoewel we een zo goed mogelijke gebruikservaring willen geven kan BrTC niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, van welke aard ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, die u zou lijden door gebruik deze dienst. BrTC is niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten in deze electronische omgeving.
 • BrTC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites waarmee u via het BIB kan interageren (bijvoorbeeld via een link).
 • BrTC kan besluiten om op elk ogenblik en zonder enig bericht vooraf deze online dienst te optimaliseren, aan te passen en stop te zetten. U hebt geen recht op een schadevergoeding bij permanente stopzetting
 • BrTC is niet aansprakelijk voor eventuele problemen met of ten gevolge van het gebruik van het BIB. We nemen alle redelijke maatregelen om te zorgen dat deze dienst geen virussen bevat zonder hiervoor enige garantie te geven. U dient hiervoor dus zelf de nodige beschermingsmaatregelen te nemen.

Deze verklaring werd laatst bijgewerkt op 20/04/2020